Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

 
A nagy- és a középső harang


A középső harang


Mindhárom harang


Mindhárom harang


A kisharang 

 

Monor, Református Nagytemplom

Írta és fényképezte: Bajkó Ferenc

(Pest megye)

Monor főutcáján, a Kossuth Lajos utca két oldalán egymással szemben áll a hasonló méretű, impozáns református és római katolikus templom. A település első temploma a mai református templom helyén állt, 1401-ben említi először oklevél. A középkori templomot Szent György tiszteletére szentelték. A török igen jelentős pusztításokat végzett ezen a területen, ezért a 16. században elnéptelenedett. Az első lakosok csak a 17. század elején kezdtek visszatelepedni, tömegesen a 17. század 20-as éveiben érkeztek. A hazatért lakosság kálvini hitre tért át, így a település középkori, jó állapotban lévő temploma is e felekezet tulajdona lett. Szentélyét és sekrestyéjét, mint a református liturgiához fölösleges helyiségeket, elbontották. A református egyház hivatalosan 1630-ban alapult meg.

1683-ban a török kiűzésére irányuló hadműveletek miatt ismét elnéptelenedett a község, és csak a század végére népesült be ismét. A templomot romos, megviselt állapotban találták. Eredetileg a régi istenházat szerették volna helyreállítani, ez azonban a lakosság növekedésével kicsinek bizonyult. Új templom építésébe kezdtek a régi köveinek felhasználásával. 1702-re készült el az eredetinél tágasabb belsejű épület, melyet kétszer renováltak.

Tornyát 1761-ben lebontották, újat építettek helyette. A következő nagyszabású átalakítás 1773-ban történet Mayerhoffer János tervei szerint, barokk stílusban. Délkeleti irányban toldották meg, ezen kívül több egyéb átalakítást végeztek, a tető új zsindelyt kapott, a tornyot ismét átalakították. 1795-ben villám csapott a toronyba, evvel jelentős kárt okozva, szerencsére tűz nem keletkezett belőle. 1801-ben átalakított formában készült el ismét a torony. Az utolsó jelentős változások 1882-ben történtek. Ekkor kapta klasszicista és eklektikus elemeit. A rengeteg átalakítás ellenére a különböző stílusok díszítőelemei jól, szépen megférnek egymás mellet.

Az impozáns, klasszicizáló későbarokk templom a város egyik legértékesebb épülete, műemlék jellegű. Északnyugat-délkeleti tengelyben épült, főhomlokzata északnyugat felé néz. Épülettömbjében kiemelkedő hangsúlyt kap a 44 méter magas,  négyszintes, díszes, homlokzati torony. Földszintjén a főbejárat nyílik, szemöldökpárkánya fölött két tábla, az alsón olvashatjuk: "Épült 1630-ban", míg a felsőn ez olvasható: "Hiszel-é te az Istennek fiában?". A második szinten félkör alakú ablak van, ami fölött a főpárkány és még feljebb a hatalmas, klasszicista, fogazattal díszített timpanon uralkodik, alatta indás díszítés van. Egészen a főpárkányig a torony két szélén vastag lizénák állnak. A főhomlokzaton, a bejárat két oldalán szép, díszes keretben feliratot olvashatunk. A baloldaliban: "Békéljetek meg az Istennel" /II.Kor.5/, a jobboldaliban: "Legyetek egymáshoz jóságosak" /Efézus 4.32/. A timpanon felett szegmentívesen záródó, kőkeretes rácsos ablak van, a torony lépcsőházának ablaka, párkányzat választja el a harangok szintjétől.  A torony harangházának rácsos, kőkeretes ablakai félkörívben záródnak, fölöttük kisebb timpanon és toronyórával felszerelt órapárkány van. Az ablak alatt kőbábos díszítést látunk. A toronyóra koszorúszerű gyűrűben helyezkedik el. A díszes, formás toronysisakon az 1630-as évszám van, az egyházközség megalapításának évére utal. A szürkés színű sisak négy oldalán ablakok, csúcsán toronygomb és csillag van, villámhárítóval ellátva.

A templombelsőbe három ajtó vezet. Közülük egy a már említett főbejárat, kettő pedig a Kálvin téri oldalról nyílik, a hívek többsége ezeket használja. A két oldalsó bejárat kicsi, kiugró szerű kiképzést kapott. A kiugrók tetején egy-egy csillag van. Az ajtók nemrég új, világosbarna festést kaptak. A templom másik oldalhomlokzatán nincsen ajtó.

A szélességhez viszonyítva aránytalan hosszú templomtesten sokféle kiképzésű ablak van, melyek a templom egységtelen, eklektikus stílusára utalnak. A Kálvin tér felöli (északkeleti) oldalhomlokzaton főhomlokzattól hátrafelé haladva először két rácsos ablakot látunk, melyek között vékony párkány van, az alsó szegmentíves, a felső négyzet alakú. Kör alakú ablakok, majd az első kapucsarnok után két, a második kiugró kapuzat után egy szegmentíves, kőkeretes üvegablak következik. A délnyugati oldalon a torony vonalában az északkeletiekhez hasonló szegmentíves és négyzet alakú rácsos ablakok vannak. Ezt egy félig befalazott szegmentíves és alatta körablak, majd négy szegmentíves üvegablak követi. Ezen oldalhomlokzat végén ez előbb említetthez hasonlatos félig befalazott ablak van, alatta kör alakú ablakkal. Említésre méltóak még az oldalhomlokzatok nagyjából felénél elhelyezkedő kisebb és a templom parókia felöli sarkainál lévő magasabb támpillérek. A hátsó homlokzathoz kisebb kiugróból ajtó nyílik. Az épület délkeleti sarkánál Inczédi János prédikátor tiszteletére emléktábla került elhelyezésre. Inczédi János a nagy magyar református prédikátorok közé tartozik. 1783-ig szolgált itt.

Belseje külsejénél jóval egyszerűbb, puritán tér, ám korán sem kicsi. 900 ülőhelye van. Szélessége 9, hossza 36 méter. Mennyezete faburkolatú. Az egyhajós teremtemplom centrális elrendezésű. A teret három oldalról karzat övezi, melyek nem egyidősek a templommal. A fakarzatokat vékony, fehér oszlopok tartják. A negyedik oldalon pedig az egyszerű kiképzésű, fából faragott szószék áll, lapos hangvetőjén csillag magasodik. A teret megvilágító ablakok üvegei fehér és sárga színezésűek. Falai,  ahogy azt a református templombelsőknél megszokhattuk, fehér színűek. A toronnyal átellenes oldalon lévő karzaton van a templom ékességének és díszének mondható 2 manuálos, 32 regiszteres, Rieger Ottó által 1930-ban készített orgona. Nem a karzat felénél, hanem attól balra, aszimmetrikusan helyezkedik el azért, hogy a karzat alatt ülők is kiválóan hallhassák, máskülönben a karzat felfogná hangját. A templombelsőt két, nagyjából egyforma kiképzésű, díszes csillár és a karzatok alatt felszerelt lámpák világítják meg. A csillárokban a körték gömbszerű búrákban égnek. 

A templom nagy értékei a szép összecsengésű harangok. A toronyban három harang függ, az utcafronttól a templomtető felé haladva, csökkenő sorrendben, egymás mögött helyezkednek el.

A nagyharang 800 kilós, 1927-ben készült Szlezák László budapesti műhelyében. Mély hangja van. Átmérője 114,2 cm, felirata: "Tebenned bíztunk eleitől fogva". A harangon körbe virágindás díszítés látható. A középsőharang 600 kilós, 102 cm átmérőjű, szintén mély hangzás jellemző rá. Egyik oldalán kehely látható, alatta bibliai idézet: "Kegyelemből tartattatok meg, hit által". A harang másik oldalán az öntés körülményeiről olvashatunk: "Isten dicsőségére öntette a magyar református egyház 400 éves jubileumán a monori református gyülekezet Ducsák István harangöntő által Őrszentmiklóson az Úr 1968. esztendejében". A kisharang 300 kg-os, 83,8 cm átmérőjű, magas hangú, 1922-ban készült, Szlezák László öntötte. Felirata: "Az Atya Fiú Szentlélek, Szentháromság tiszteletére a gyülekezet közadakozásából...", a másik oldalon egy koszorúba foglalt kehely látható.

Az I. világháború előtt négy harangja volt. Közülük hármat 1916-ban, egyet pedig 1918-ban rekviráltak. Ezután a templom 4 évig volt néma, a Tanácsköztársaság idején országszerte tilos volt a harangozás. Némasága 1922-ben a kisharang elkészültével oldódott fel.

A vasárnapi délelőtti harangozási rend a következő: reggel 8.55-kor a kisharang 5 percig, 9.25-kor a kis- és a középsőharang együtt 5 percig, 9.50-kor a három harang együtt 10 percig hívogatja a híveket istentiszteletre. Hétköznap csak halottak emlékére szólnak a monori Református Nagytemplom harangjai (mind a három): reggel 8, déli 12, délután 4-kor, valamint a temetés idején. A nagy egyházi ünnepeket megelőző héten minden este 6 órakor (vagy fél 7-kor) a három harang 10 percen keresztül hívogat a bűnbánati és hálaadó istentiszteletekre.

A templom mellett álló gyülekezeti ház, melyben a lelkészi iroda és gyülekezeti terem található, 1988-ban épült, kicsiny tornácos épület a Kálvin tér felöli oldalon nagy kapuval. E mögött áll az 1970-ben felépült parókia (lelkészlak).

2001-ben a város lakosságának 31%-a, vagyis 6400 lakos vallotta magát reformátusnak, közülük kb. 5000-ren tartoznak ehhez a Nagytemplomhoz. A hét szinte minden napján tartanak valamilyen gyülekezeti eseményt. A vasárnapi 10 órás istentiszteleten kívül 24 féle kiscsoportos rétegalkalom áll rendelkezésre. Jelenlegi lelkipásztora Schaller Tamás, segédlelkésze Veres Péter. Előzőleg Gulyás László végzett a gyülekezetben áldozatos munkát, aki 1965-től volt lelkésze a Nagytemplomi Gyülekezetnek, 2002 őszén vonult nyugdíjba. A nagy egyházi ünnepeken igen sokan jelennek meg a délelőtti istentiszteleteken, ami a gyülekezet népességére utal. Általában kb. 180-200-an jönnek el a vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletre. Monor a Magyar Reformátusok IV. Világtalálkozójának keretein belül, területi rendezvényeknek adott otthont. Ez alkalommal csaknem mind a 900 ülőhely el lett foglalva.

A templom a Kálvin tér északi felén terül el. A téren áll az I. világháborúban elesett hőseink emlékére állított szobor, mely szép virágágyas, ligetes parkban van elhelyezve. 2002 nyarán a templom délnyugati (katolikus templom felöli) oldalán szintén parkot alakítottak ki. Itt találjuk az 56-os emlékművet is.

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc