Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Zebegény, sziklaszentély
(egykori Szent Mihály Sziklatemplom)


(Pest megye)

Írta és fényképezte: Vizler Imre

A település keletkezéstörténetéről kevés, és ellentmondásos írásbeliség maradt fenn. Nevére, meglétére vonatkozó legrégebbi adat 1251-ből származik, e szerint a patak völgyében bazilita szerzetesek által alapított, bencés rendi kolostor állt. A szerzetesek barlang templomát Szent Mihályhoz címezték, és a visegrádi Szent András apátsághoz tartoztak.

A nagymarosi 1799-ben és 1813-ban tartott egyházlátogatás jegyzőkönyveiből ismeretes, hogy a falu első temploma a Kálvária domb sziklás területén épült 1813 után. Renoválására 1852-ben került sor. Szentélyét a sziklába vájták. A mai templom felépítését követően bontották le az 1900-as évek elején. A templom szentélye máig létezik. Miután a hajót magába foglaló templomot lebontották, a szentély elveszítette funkcióját, remeték vagy remete lakásául szolgált. Erről közvetve megemlékezik Békefi Remig, amikor a Tihanyi félsziget keleti oldalán lévő öt sziklabarlangról ír, melyek remetelakásként ismertek:

"Ezekben valamikor jámbor remeték húzták meg magukat áhítatuk végzése céljából. Az itt talált üregeket saját szükségletük szerint megnagyobbították, és átalakították. Amit így a barlangokból csináltak, jó volt az ő egyszerű életmódjuknak, de építkezés szempontjából nincs rajta okulni való. Történeti szempontból azonban találóan sorakoznak a szkalkai, zobori és zebegényi remeték lakásához".

A múlt század elején a barlangot még lakta egy remete. Feladata minden bizonnyal a Kálvária őrzése lehetett. Jelképes sírját kereszt és felirat jelzi.

A sziklaszentély belsejében egyszerű oltárt, menzáján Lisieuxi Kis Szent Teréz, Szűz Mária és Lourdesi Szent Bernadett (Marie-Bernadette Soubirous) művészeti értékkel nem bíró szobrait helyezték el. Az oltár mögötti sziklafal jobb oldalán érdekes képzőművészeti alkotást láthatunk: a hagyomány szerint a Szűz Mária megkoronázását ábrázoló, és a sziklafalból domborműként kiemelkedő alkotás a korábban itt lakott remeték műve.

Az ősi Isten házáról készült un. "futott" képeslapot tekinthetünk meg a plébániatemplom hajójában, másik ábrázolása, egy restaurálásra szoruló, szignálatlan festmény pedig a sziklaszentélyben függ. A templom harangját a Havas Boldogasszony plébániatemplom hajójában őrzik. Németről fordított felirata szerint:

"JOHANN GEORG KNOBLACH öntött engem 1749-ben Esztergomban. Zebegény község". Tömege: 30 kg

A barlang elé 1914-ben a zebegényi Jékey házaspár kőlapokkal burkolt, a bélletes templomkapukra emlékeztető, timpanonban végződő előépítményt készíttetett, melynek két oldalán megmintáztatták címereiket. A bejáratot rács fedi. Az építmény felirata:

"Építtette Isten dicsőségére JÉKEY LÁSZLÓ és felesége BARTÓKY MAGDA".Irodalom

Baranyai Béláné: Remete barlang. In Magyarország műemléki topográfiája V. kötet. Pest megye műemlékei II. Akadémiai Kiadó. Bp., 1958.

Békefi Remig dr.: A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban. Kilián Frigyes M. K. Egyetemi könyvárus bizománya. Bp., 1907.

Borovszky Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai. Hont vármegye és Selmecbánya. Országos Monografia Társaság. Bp., 1906.

Kertész János dr.: Zebegény. Zebegény Közönsége (szerzői kiadás). Budapest, 1937

White, Kristin E.: Szentek kislexikona. Maecenas Könyvkiadó. Bp., 1999.

Köszönet illeti vitéz Jávor Béláné asszonyt szóbeli adatközléseiért.

A harangok tömegadatát Bajkó Ferenc saccolta meg a lemért alsó átmérő alapján.

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc