Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Az üvegablakok magyar és lengyel szentjei:

Árpádházi Boldog Jolán


Árpádházi Boldog Kinga


Boldog Szalómea


Szent Adalbert


Szent Kázmér


Szent László


Szent László


Szent Zoerardus

Szent Grodecz Menyhért

Budapest-Kőbánya, Mindenkor Segítő Szűz Mária plébániatemplom

(Lengyel templom)

Írta és fényképezte: Vizler Imre

Története:

A megélhetésüket másutt kereső lengyel kivándorlók közül a 20. század elején százötvenezren hazánkban találtak menedéket és foglalkoztatást. Budapesten hozzávetőlegesen negyvenezren telepedtek le, munkához az iparban jutottak. A kőbányai kőfejtőkben dolgozók tízezernyi népessége kolóniát alapított Kőbányán. Az önálló, római katolikus lengyel templom megépítését szorgalmazó Wincenty Danek megszerezte a főváros törvényhatósági bizottságától a templomépítéshez szükséges engedélyt, a leendő templom terveinek jóváhagyását (1914). Az első világháború kitörése nem tette lehetővé az építkezés megindítását, ennek ellenére a korábban megkezdett gyűjtést nem hagyták abba. A lengyelek elszántságát nem csökkentette az sem, hogy honfitársaik közül 1918-at követően sokan hazatelepültek.

A gyűjtőakciót kiterjesztették Amerikára is, ahol W. Danek plébános két ízben is lelkesítette az ott élő lengyel testvéreit.

A templom kertjében később felépült a Lengyel Ház, a budapesti lengyelek központja.   

A templomot 1930. augusztus 15-én August Hlond, Lengyelország bíboros-hercegprímása szentelte fel.

A második világháborút követően a Lengyel Házban tevékenykedő papokat és apácákat a kommunista kormányzat szétkergette.

Az 1952-ben megszüntetett Lengyel Katolikus Szervezet jogutódjaként megalakult Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesület csak 1997-ben tudta visszaszerezni jogos tulajdonát, a Lengyel Házat. A tönkrement templomot és a többi épületet magyar és lengyel segítséggel újították fel.
A templom leírása:

A templomot Árkay Aladár tervezte magyaros, enyhén szecessziós stílusban. Az alig tagolt templomhoz balról masszív, hasáb alakú, bástyaszerű, campanilere is emlékeztető torony csatlakozik. A második világháborúban megrongálódott templomot utóbb rendbehozták, de a mindenre kiterjedő felújításra csak 1989 és 1991 között kerülhetett sor.

A tornyot keskeny falsávok részekre tagolják. A hasábot lapos gúla-sisak fedi, ormán kereszttel. A sisak alatti szint kissé hátralép, a keskeny kilátóteraszt négy oldalról pálcarácsos erkély övezi, oldalanként egy-egy csúcsíves nyílászáróval.  A falsávokban szintenként eltérő formájú nyílások láthatók.

A templom bal oldalához simul a sekrestye, amelyet henger alakú bástya előz meg, tetején kúp-sisakkal.

A templomkert előterében az 1908 – 1945 közötti plébános, Wincenty Danek büsztje áll középmagas posztamensen. Halálának 60. évfordulója tiszteletére állíttatta a budapesti lengyel kolónia.

Az Óhegy utcára nyíló kerítés mellett alakították ki a lourdesi barlangot, benne Szűz Mária szobrával.

Az utcáról nem láthatóan áll a templomkertben az egyszerű mészkő-kereszt, a kétnyelvű felirat a világháborús lengyel legionáriusok emlékét örökíti meg.

A sekrestye melletti zömök torony falán 1940-ban elhelyezett márványtáblára applikált bronzportré Wladyslaw Bandurski püspököt ábrázolja, aki Pilsudsky marsall tábori lelkésze volt, és 1915-ben megszentelte a templom kijelölt helyét.

A templom bejáratát lépcsősor emeli ki. A kétszárnyú ajtón belépve az előtérbe jutunk. Itt is emléktáblákkal találkozunk. A bejárattól balra elhelyezett táblán azon egyházi és világi személyek, cégek, intézmények nevét örökítették meg, akik/amelyek anyagi hozzájárulásukkal segítették a templomépítést.

A jobbra lévő kétnyelvű márványtábla a felszentelés eseményének és August Hlond szentelő bíborosnak állít emléket. Készíttette Budapest főváros közönsége, a Lengyel Emlékbizottság és a Lengyel Légionisták Egyesülete. Az emléktábla 1945-ig a templom homlokzatán függött, az akkortájt megrongálódott táblát nem cserélték ki.

Az előtérben is megörökítették Danek plébános emlékét. A lengyel nyelvű fohász a hazánkban élő lengyelekért imádkozható. A táblát a Lengyel Nagykövetség készíttette és adományozta 2005-ben.

A diadalíven a lengyel és magyar címer alá festett szalagsávban kétnyelvű felirat hirdeti: Oltalmad alá futunk.  

Az enyhén csúcsíves nyílású diadalív mögött elhelyezkedő szentély festett üvegablaka Jézus Krisztust és Szűz Máriát ábrázolja. A román stílusú, alacsony retábulum fölött felhőgomolyagon, angyalokkal körülvéve a Szentháromság-falfestmény látható. Az oltáron a Czestochowai Madonna képét helyezték el.  A diadalív evangéliumi oldalán a Fekete Madonna-, a leckeoldalon a Jézus Szíve mellékoltárt képezték ki.  A templom fő díszei a lengyel és magyar boldogokat, szenteket megörökítő festett ablakok, Dobsa Béla és Palka József alkotásai. 

Bal oldalról indulva:  Szent Adalbert prágai püspök, Szent István bérmálója, Szent László közös (lovag)királyunk, Boldog (szent 1995-től) Kinga, IV. Béla leánya, a magyarországi lengyelek védőszentje, Szemérmes Boleszláv felesége, Boldog Szalóme, Kálmán magyar herceg lengyel származású felesége.

A másik oldalon: Szent Zoerardus, 11. századi bencés szerzetes, Árpád-házi Boldog Jolán, IV. Béla leánya, Jámbor Boleszláv herceg felesége, Szent Kázmér, IV. Kázmér lengyel király fia, az ifjúság védőszentje, Grodecz Szent Menyhért, a kassai vértanúk egyike, (szent 1995-től). A szent képe alatt az 1982-ben szentté avatott Maximilián Kolbe atya arcképe néz ránk, aki családos, zsidó fogolytársa helyett életét adta Auschwitzban.Irodalom:

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye honlapja

Palasik Mária: Kőbánya X. kerület. Budapest városrészei 10. Ceba Kiadó, h. n., 2000.

Prohászka László: Lengyel emlékek. Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala és az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat közös kiadása. Bp., 2001.

Szalai György: Kőbánya története. Budapest Főváros X. kerületi tanács V. B. kiadása. Bp., 1970.


Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc