Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Kalocsa, Szent József-zárdatemplom

(Bács-Kiskun megye)

A Főszékesegyháztól balra, az Asztrik téren áll a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek zárdája, gimnáziuma, általános iskolája és temploma. A rendet Fourier Szent Péter és Boldog Le Clerck Alix alapította 1597-ben a szegény sorsú leányifjúság nevelésére. A Szent Ágoston reguláit követő közösség Németországban és Csehországban fejlődött tovább. 1857 nyarán Kunszt József érsek úr a csehországi Marinbadban gyógykezeltette magát, itt értesült az iskolanővérek eredményes nevelő munkájáról. Mivel az érsek már régóta gondolkodott azon, hogy szerzetes nővéreket hív az ifjú leányok nevelése céljából, felvette a kapcsolatot a társulat főnöknőjével, és meghívta őket Kalocsára. Franz Mária Terézia nővér a hívásnak eleget téve a magyar adottságoknak megfelelően átdolgozta a szabályzatot. Kunszt érsek úr templomot és kolostort épített számukra. A templom 1857 és 1860 között készült (felszentelése: 1860. szeptember 8.) Karl Rösner bécsi építész tervezte neoromán stílusban a zárdával és az internátussal együtt. Utóbbiak eredetileg egyemeletesek voltak, 1914-ben bővíttette ki Bernárda Anya a második emelettel.

A neoromán stílusú, szerény megjelenésű templom a Főszékesegyházzal párhuzamos, északkelet-délnyugati fekvésű. 23 méter magas, 3,5 méter széles homlokzati tornya van. Bélletíves kapuzata fölött rózsaablak, mellette, a homlokzat két szélén egy-egy támpillér. A rózsaablak a Boldogságos Szűznek, a "titkos értelmű rózsának" a szimbóluma. A torony a templomtető mintegy ötödétől emelkedik csak ki a templom tömbjéből. Oldalhomlokzatait kétszakaszos támpillérek osztják egyenlő részekre. A hajó ablakai félkörívesek. A szentély egyenes záródású, a templomot kontyolt nyeregtető fedi.

Belseje 43 méter hosszú, 13,5 méter széles, 13 méter magas, összlégköbmétere 8116 m3. Színes, világos ablakai és mennyezetfreskói Szent József és a Szent Család életéből vett jeleneteket ábrázolnak. Kiemelkedő szépségű a szentélyben álló, neoromán stílusú főoltár, Körner bécsi művész tervei alapján készült, háromszögű oromzatban záródik. Csúcsán Szűz Mária szobra magasodik, lábánál jobboldalt egy kerub, baloldalt egy szeráf, jelezve, hogy Mária az angyalok királynője. Maga, az oltárkép Kuppelwiesel Lipót műve. Középpontjában Szt. József áll, karján Jézussal, innen árad szét a többi alakot is megvilágító fény. Jobbján egy liliomszálat a kezében tartó angyal áll. A liliomszál Izajás próféta szerint Jézus jelképe. Szintén jobb oldalt látjuk Boozt, Izájnak és Dávidnak ősét. Józseftől balra Dávid térdel hárfát pengetve, kezében edényt és jogart tart, mivel foglalkozása szerint pásztor volt, a jogar pedig azt jelképezi, hogy ő a királyok ősatyja. Az oltárlap felett két értékes dombormű: az Angyali Üdvözlet és Jézus születése. Az oltár feletti körökben az Oltáriszentség szimbólumai láthatók, két oldalán a Jézus Szíve és a Mária Szíve szobor áll. A szentély mennyezetfreskóján a Szentháromság, illetve az Oltáriszentség szimbólumai láthatók. A szembemiséző oltár Kászonyi Antal alkotása.

A mellékoltár a Fatimai Szűzanya tiszteletére állíttatott kegyoltár. Érdekes ennek története. 1945-ben a náci terror elől a kalocsai jezsuita rendházba került Pámer László atya, aki egyszer, az Iskolanővérek főnöknőjével való beszélgetés közben elmondta, hogy nyugaton egyre jobban terjed a Fatimai Szűzanya tisztelete, és több templomban van már oltára is. Néhány héttel később az atya elmesélte, hogy érdekes álma volt. Az Iskolanővérek temploma zsúfolásig volt zarándokokkal, akik a fatimai Szűzanya tiszteletére jöttek. Ezután Aquina Anya megbízta Szentgyörgyvári M. Palládia festőművész nővért az oltár elkészítésével. Az ő alkotása a ma is álló oltárkép, amely májustól októberig minden hónap 13-át követő vasárnapján fatimai búcsújáróhely.

A templom hajóját értékes, szép stációképek díszítik. A bejárat mellett a Golgota szoborcsoport látható, vele szemben csodálatos, nagyméretű dombormű, amelyen egy nővér három édesanyával viszi gyermekeket Jézushoz, aki tárt karokkal várja őket. A templom alkotásai közül ez fejezi ki legjobban a Kalocsai Iskolanővérek küldetését, tevékenységének célját. Figyelmet érdemelnek a templom szobrai is: Szent Ágostont, Fourier Szent Pétert, Szent Erzsébetet, Szent Imrét, a társulat kedvelt szentjét: Nagy Szent Terézt, továbbá Kis Szent Terézt és Szent Alajost ábrázolják. Utóbbi a szerzetes ifjúság védőszentje. A templom orgonája - mint az összes orgona a városban - Angster gyártmányú. A korábbi orgona 1892-ben épült, 1 manuállal és 7 regiszterrel, a mostani hangszert 1927-ben készült el, 1 manuálos, 8 regiszteres. 2003-ban került sor felújítására, új motort is kapott ekkor.

Három harangja van. A Szent István tiszteltére szentelt 320 kilós nagyharang Baján, Heller János öntödéjében készült 1860-ban. További két harangját szintén Baján készítette Boditsy Sándor, 1922. március 17-én szentelték fel őket. A középső harang 180 kg-os, Szent Ferenc a védőszentje, a 43 kg-os harangot pedig Szent Teréz tiszteletére szentelték. Volt még egy negyedik, 103 kg-os harangja is, mely a két kisebb haranggal azonos származású, ezt azonban Bócsára vitték a nővérek szétszóratása alatt.

1948-ban júniusában az államszocialista hatalom az iskolák államosításával betiltotta és beszűntette a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Kalocsai Iskolanővérek működését. 1950 június 10-én az iskolanővéreknek két óra alatt, mindent hátrahagyva el kellett hagyniuk a rendházat. Teherautókra rakták őket és a többi szerzetessel együtt elszállították őket gyűjtőhelyükre. Országszerte 1058 iskolanővér és mintegy 15000 tanuló előtt csukódtak be a rend iskoláinak kapui. A nővérek főként Ausztriába menekültek, a rend központja Rómába költözött. A folytonos zaklatások, kihallgatások miatt itthon csak a legnagyobb titokban működhettek iskolanővérek. A szétszóratás alatt a templomot elhanyagolták, pusztulásnak indult, Antal Géza atya és Széll János atya dolgozott sokat a templom rendbetételén. 1989-től ismét államilag elismert jogi személyként működik a kongregáció. 1989. szeptember 1-én Dankó László érsek atya adta át a megújult, megszépült templomot a nővéreknek, akik - az 1989-es római nagykáptalan szerint - elhagyták nevükből a "Szegény" jelzőt, így lett új nevük Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek. Jelenleg két rendházunk működik Kalocsán, az egyik a templom szomszédságában, az Asztrik téren, a másik a Petőfi utcában van. Jó hírű intézményeket, óvodát, általános iskolát és gimnáziumot működtet a rend, az általános iskola és gimnázium épülete a közelmúltban épült. A Szent József-templom templomigazgatója Szeghalmi Ambrus kerületi esperes. A templombúcsút március 19-én tartják. Vasárnaponként 11 órai kezdéssel mutatnak be szentmisét a templomban.

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc