A templomismertetőkben előforduló, kevésbé közérthető foglmak magyarázata 

 • Apszis: a templom főhajójának, illetve a szentélynek félkör alakú lezárása.
 • Assisi Szent Ferenc: itáliai vallásreformátor, a róla elnevezett szerzetesrend, majd a Szent Klára vezette női szerzet és a laikus harmadrend alapítója. A krisztusi eszmék megvalósításával aszketikus, teljes szegénységet valló és megvalósító életet élt, a természetszeretetet és békességet hirdette. 1228-ban szetté avatták; ünnepe: október 4.
 • Bazilika: 1.: jelentősebb katolikus templomok elnevezése 2.: három vagy öthajós, gyakran kereszthajóval rendelkező templom
 • Centrális elrendezésű: a tér középpontjában (jól látható helyen) áll a szószék és az úrasztal.
 • Csegely: Szögletes alaprajzú tér falait a kupolával összekötő, gömbháromszög alakú boltozatrész.
 • Csúcsív: csúcsban záródó (bolt)ív.
 • Dob: lásd: kupoladob.
 • Dzsámi: Nagyobb muzulmán templom.
 • Esperes: 1. (Katolikus): egyházmegyei kerületet vezető lelkész 2. (Protestáns): egyházmegyét vezető lelkész.
 • Fiatorony: gótikus, vagy neogótikus épületeken négy-, vagy nyolcszögletű kis torony.
 • Freskó: friss, nedves mészvakolatra vízzel kevert porfestékkel készített falfestmény. A freskónál a színek tartósabbak, mint a száraz vakolatra festettnél (szekkó), viszont a vakolat száradása miatt gyorsabb munkát igényel. Csak a naponta elvégezhető festésnek megfelelő falfelületet vakolják.
 • Fríz: A timpanon alatt lévő hosszú sáv, ahova rendszerint latin, vagy nemzeti nyelvű felirat szokott kerülni.
 • Géniusz: 1. rendkívüli tehetség, lángész. 2. Védőszellem, őrangyal, nemtő. Valamely eszme megtestesítője.
 • Getszemáni kert (jelentése olajsajtó): "Közben a Getszemáni nevű majorba érkeztek"- olvassuk Jézus szenvedéstörténetében a Márk evangéliumban (Mk: 14,32). Ez a major feltehetően az Olajfák-hegyének nyugati lejtőjén lévő kertben volt. Jézus és tanítványai nagyon szerették ezt a helyet, mert távol esett Jeruzsálem nagyvárosi lármájától és nyugtalansásától. Itt imádkozott Jézus halálfélelmében elfogatása előtt, és itt is fogták el.
 • Harangház: A toronynak azon része, ahol a harangok függenek.
 • Harangláb: kisebb, ácsolt építmény, melyben harang függ.
 • Háromboltszakaszos: három íves kiképzésű, kupolaszerű mennyezettel ellátott (csehsüvegboltozatos) tér.
 • Hild József: építész (1789-1867). A magyarországi klasszicista építészet egyik legkiválóbb mestere. Csak Pesten 917 épülettervét fogadták el. Bérházai, palotái, szállodái meghatározták a korabeli Pest arculatát. (pl. a Roosevelt tér néhány épülete, így a - II. vh.-ban rommá lett- Lloyd-palota, 1827-30). Tervei alapján kezdték el építeni 1848-ban a budapesti Szt. István-bazilikát (1905-ben Ybl Miklós tervei szerint fejezték be). Főművei: Bazilika (Esztergom, 1822-56); Bazilika (Eger, 1831-36); Ref. Templom (Cegléd, 1836-71); R.K. Templom (Lovasberény, 1832-34); Valero-selyemgyár (ma a Honvédelmi Minisztérium része; 1839-44); Császárfürdő (1841-44); Fácán vendéglő (Buda, 1856).
 • Huszártorony: az épületek tetőzetén ülő kis torony.
 • Ikonosztáz: a görögkeleti és görög katolikus templomokban a templom szentélyét a hajótól elválasztó, ikonokkal (jellegzetesen keleti képekkel) díszített deszkafa.
 • Kalazanci Szent József: spanyol pap. Európa első ingyenes népiskolájának megalítója; ebből alakult ki számos országban iskolákat nyilvántartó Piarista-rend, amelynek első rendházfőnöke Kalazanci Szt. József. 1727-ben szentté avatták. Ünnepe: augusztus 25.
 • Kisboldogasszony-kápolna: Szűz Mária születése tiszteletére szentelt kápolna.
 • Kisegyház: államilag elismert, nem történelmi egyház.
 • Kupoladob: a kupola alatt lévő hengeres, vagy sokszögletű építészeti elem.
 • Kváderkő: négyszögletes, szabályos, faragott építőkő.
 • Kváderes: kváderkövekkel kirakott
 • Lanterna, vagy laterna: a kupolák tetején lévő kicsi, hengeres, rendszerint kupolával záródó toronyszerű építmény.
 • Lélekharang: 1. (katolikus): a halottakért való imádságra felszólító harang. De a helyi harangozási szokásoknak megfelelően szentmisékre is megszólalhatnak 2. (protestáns): nagy csengettyűk.
 • Litánia (kat, gör.kel.): a pap és a hívek által felváltva énekelt, vagy mondott, megszólításokból és rövid könyörgésekből álló imádság.
 • Manuál: kézi billentyűsor az orgonán.
 • Mayerhoffer András: építőmester. A magyarországi barokk-rokokó kastélyépítészet kialakítója. Főműve: a gödöllői Grassalkovich-kastély, a nagytétényi kastély, a pesti Angolkisasszonyok temploma.
 • Nepomuki Szent János: Prága érseke a 14. Században, a haldoklók, a gyónási titok és a vízen járók (dereglyések, vízimolnárok stb.) védőszentje.
 • Noszlopy Gáspár: liberális politikus. 1848. szept.-ben szabadcsapatot alakított és részt vett a Jellasics elleni harcokban. 1849. márciusában Somogy vármegye kormánybiztosa, nemzetőr, őrnagy, a Dél-dunántúli népfelkelés vezetője. A forradalom bukása után is folytatta a harcot. 1850. áprilisában elfogták, de megszökött és kapcsolatba került a Mack-Jubál szervezkedéssel. 1852. nov.-ben ismét elfogják és kivégzik.
 • Ornamentika: 1. Díszítmény, ékítmény. 2. Díszítési mód, díszítő művészet.
 • Páduai Szent Antal: portugál származású itáliai Ágoston-rendi, majd ferences szerzetes, teológus. 1232-ben szentté, 1946-ban egyháztanítóvá avatták. Ünnepe június 13.
 • Presbitérium: a gyülekezet által választott egyházközségi tanács a protestáns egyházakban.
 • Rabitz-fal: könnyű, 4-6 méter vastag, dróthálóval merevített válaszfal. Két egymással szemben fekvő (esetleg álló) válaszfalban kb. 50 méter közökben kifeszített 5 mm átmérőjű huzalokra, 8-20 mm-es nyílású, 0,5-10 mm átmérőjű drótból készült hálózatra erősítenek , és szőrrel kevert gipsz, vagy gipszes mészhabarccsal becsapkodják, majd habarják.
 • Regiszter: orgonán, harmóniumon az azonos hangszínű sípok egy sora , illetve ezek valamelyikének bekapcsolására alkalmas gomb, fogantyú.
 • Rekvirál: hatóságilag igénybe vesz valamint (rendszerint háborús időkben).
 • Savoyai Jenő (1663-1736): francia származású, osztrák katonatiszt, államférfi. 1683-tól I. Lipót császár szolgálatába lépett, és a törökellenes felszabadító háborúk kiemelkedő hadvezérévé vált. Bécs, Buda és Belgrád visszafoglalásánál kitüntette magát. 1693-tól tábornagy, 1697-től a magyarországi osztrák hadak főparancsnoka lett. A zentai csatában aratott győzelme a karlócai békéhez, a péterváradi, belgrádi csatanyerése a bozsaveráci békéhez, Mo. végleges felszabadulásához vezetett. Sikeres hadjáratokat vezetett a franciák ellen, a spanyol örökösödési háborúban is. Belgium helytartója (1714-15; 1724-36).
 • Schandt András: harangöntő. Németországban, Thaiflingenben /Würtenbergben/ született 1798-ban. 1831-ben nyitott műhelyt Pesten, a mai Kazinczy utca 2. alatt. Tűzoltófecskendőket is gyártott. Lelkes híve volt az 1848-49-es Szabadságharcnak. A magyar kormány számára ágyúkat öntött, amiért is az osztrák hadibíróság négyhavi börtönre ítélte. Abban az időben volt még vagy 25 harangöntő is az országban, így főként csak Pest, Nógrád, Fejér és Szolnok megyei egyházakat látta el haranggal.
 • Sekrestye: a katolikus templomokban a szertartáshoz szükséges tárgyak őrzésére, a pap öltözőjéül használt helyiség.
 • Seltenhofer Frigyes (és fiai): soproni harangöntő család, a 19. század végén, a 20. század elején, 4 generáción keresztül.
 • Szabadegyház: államilag elismert, nem történelmi egyház.
 • Szalézi rend: elhagyott gyermekek felkarolására alapított római katolikus szerzetesrend.
 • Szegedi Kis István: református püspök, író. A 16. sz-i református teológiai irodalom legtekintélyesebb képviselője. Nevét a katolikusok és antitrinitáriusok ellen írt latin munkái tették ismertté.
 • Szekkó = seccó: száraz vakolatra enyves, vagy más kötőanyagú festékkel készített falkép. Részletes ábrázolást tesz lehetővé, viszont kevésbé időtálló, mint a freskó.
 • Szemöldök: ajtó, vagy ablakkeret felső, vízszintes fája.
 • Szentély: Katolikus, vagy ortodox templomoknak az a része, ahol a főoltár áll.
 • Szent Kozma és Damján: a katolikus és az ortodox egyházban egyaránt tisztelt, arábiai eredetű vértanú testvérpár (†303). Eredetileg orvosok voltak. Az orvosok, gyógyszerészek, felcserek védőszentjei. Ünnepük: szept. 27.
 • Szent Vendel: legendás ír királyfi, római remete, a pásztorok védőszentje. Ünnepe: október 20.
 • Szlezák László: aranykoszorús harangöntő mester. Budapesten, Thury Ferenc harangöntőnél tanulta ki a mesterségét a XX. század elején 1911-ben átvette a műhelyét, 1954-ben halt meg. Ezalatt összesen kb. 5000 harangot öntött. Kiváló mester volt, a két világháború között született harangok közel a fele az ő műve.
 • Timpanon: az épületek oromzatán párkányokkal határolt, háromszögletű falrész.
 • Toronysisak: a tornyoknak, rendszerint csúcsos végződése. Úrasztal: a protestánsoknál az úrvacsora kiosztására szolgáló asztal.
 • Zsinat: 1.: Katolikus vezető papi személyek fontos egyházi ügyekben döntő gyűlése. 2.: Protestáns lelkészekből és világiakból álló, törvényhozó és intészkedő testület, illetve annak ülése.
 • Zsindely: tetőfedésre pikkelyszerű elrendezésben használt hosszúkás falemez.

  A fogalomtár készült:
 • Juhász József, Szőke István, O. Nagy Gábor, Kovalovszky Miklós: Magyar Értelmező Kéziszótár. 1972.
 • Csikós Magdolna, Fráter Zoltán, Kovács Terézia, Mód Zsuzsanna, Solt Pál, Turák Lászlóné, Takácsné Szigeti Katalin: Akadémiai Kislexikon. 1990
 • Landeszman György, D. Major Klára, Nyíri Tamás, Raj Tamás, Scheiber Sándor (+), Tarjányi Béla: Ábel-Zsuzsanna Képes Bibliai Kislexikon. 1987.
 • Gecse Gusztáv: Vallástörténeti Kislexikon. 1973.
 • Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. 1989.

  és az Esztergomi Érsekség, Szlezák László és Schaudt András harangöntőkkel kapcsolatos tájékoztatólevele alapján.
 •  

  Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

  Webmaster: Bajkó Ferenc